بیمه خودرو

بیمه خودرو مجموعه قوانین بیمه ای در خصوص جبران خسارات وارده به خودرو و سرنشینان آن و همچنین اشخاص ثالث می باشد که به وسیله بیمه گذار درخواست صدور داده می شود. درخواست دهنده بیمه خودرو می بایست مالک آن باشد و بیمه نامه جهت بیمه همان خودرو صادر می گردد و استفاده از آن برای خودرو دیگر ممکن نیست.

بیمه شخص ثالث ایران شامل خدمات پوشش بیمه در مواقعی است که اتومبیل شما در برخورد با شخص، اتومبیل و یا موتور سیکلت، خسارات جانی و مالی به جای گذاشته، در این شرایط شما مسئول پرداخت خسارات هستید که در صورت عدم داشتن بیمه شخص ثالث کلیه مبالغ توسط شخص شما می بایست به زیان دیده پرداخت گردد، اما در صورت داشتن بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه ایران در صورت مقصر شناخته شدن شما، طبق تعرفه اقدام به پرداخت خساران جانی (دیه) و مالی (صدمه به خودرو یا موتورسیکلت یا اموال طرف مقابل) می نماید. توجه داشته باشید دارا بودن بیمه شخص ثالث برای کلیه خودرو ها الزامی است و عدم تهیه آن به منزله جرم و رفتاری خلاف قانون تلقی می شود.

محاسبه هزینه بیمه شخص ثالث

مطالب مرتبط